Drept Civil

Asigurăm asistență juridică și reprezentare privind încheierea actelor juridice, în materia contractelor în domenii variate, dar și în raporturile civile între persoane fizice și profesioniști sau doar între persoane fizice. De asemenea, asigurăm asistență juridică și reprezentare în materia răspunderii civile delictuale, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin încălcări ale unor obligații legale (inclusiv despăgubiri în vederea reparării prejudiciilor morale), în materia răspunderii civile profesionale.

img_15473230

Dreptul Familiei

Asigurăm asistență și reprezentare în litigii de divorț, regimuri matrimoniale, inclusiv lichidarea regimului matrimonial și împărțirea bunurilor comune, filiație și exercitarea autorității părintești, obligația de întreținere, executarea titlurilor referitoare la minori, moșteniri. (autoritate părintească copii minori/program vizitare minori; obligaţii legale de întreţinere; acţiuni în stabilirea sau tăgada paternităţii; punere sub interdicţie; formalităţi necesare în vederea obţinerii unui ordin de protecţie împotriva abuzurilor în familie).

Drept Imobiliar și Carte Funciară

Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în litigii imobiliare. De asemenea, asigurăm asistenţă în cauze ce privesc drepturile reale, prin operaţiuni precum: verificarea titlurilor de proprietate în materie imobiliară; negocierea în contracte imobiliare; redactarea contractelor de vânzare, locațiune, comodat etc.; operațiuni de întabulare a drepturilor reale și alte operațiuni de carte funciară; revendicare, evacuare, grăniţuire, ieşiri din indiviziune, desfiinţare lucrări, acţiuni în prestaţie tabulară, acţiuni de rectificare carte funciară.

Drept Societar

Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în operațiuni în fața Oficiului Registrului Comerţului, pornind de la înfiinţarea societăţii, extindere/modificare obiect de activitate, majorare capital social, redactare acte constitutive și acte adiționale de modificare, rezervare denumire, schimbare denumire, schimbare sediu social, prelungire sediu social, găzduire sediu social, înființare radiere punct de lucru, schimbare asociat/ administrator, revocare administrator, retragere asociat, cesiune părți sociale, fuziune și divizare societate, până la dizolvarea societăţii. De asemenea, acordăm asistenţă juridică în vederea soluţionării pe cale amiabilă a conflictelor interne la nivelul societăţii, fie între asociaţi/acţionari/administratori, fie în relaţia acestora cu terţe persoane.

Dreptul Muncii și al

Securității Sociale

Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în vederea încheierii contractelor de muncă, redactarea de clauze specifice contractelor de muncă, respectiv clauze de confidenţialitate, de neconcurenţă, formare profesională, precum şi în vederea stingerii pe cale amiabilă a conflictelor dintre angajatori şi salariaţi, precum şi în procedurile de reorganizare individuală sau colectivă. De asemenea, acordăm consultanţă juridică şi reprezentare în litigiile ce au ca obiect conflictele de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale/colective de muncă, răspunderea angajatorului pentru rejudiciul material şi moral cauzat salariatului.

Drept Bancar

Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în domenii care vizează dreptul financiar, dreptul fiscal şi dreptul bancar. În acest sens, acordăm asistență juridică și reprezentare cu privire la orice litigii de natură bancar – financiară în fața instanțelor judecătorești; redactarea contractelor bancare și adaptarea la modificările legislative survenite; asistență juridică și reprezentare în ceea ce privește încheierea și negocierea contractelor de credit; asistență în procesul de executare silită bancară atât persoanelor fizice, dar și juridice; asistenţă juridică în ceea ce privește recuperarea creanţelor de la debitorii rău-platnici; renegocierea sau înlăturarea clauzelor abuzive din contractele de creditare; consultanță în activitățile specifice societăților de leasing; întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară necesare apărării intereselor clientului în ceea ce privește dreptul financiar-bancar; asistență și reprezentare în procedura de dare în plată în fața instanței de judecată.

ADR
Arbitraj, Mediere, Conciliere

Asigurăm asistenţă juridică chiar şi în cadrul procedurilor alternative de rezeolvare a conflictelor precum conciliere, mediere şi arbitraj. Astfel, ne aducem în mod direct aportul în soluţionarea alternativă a litigiilor în cadrul acestor proceduri într-o largă arie de domenii, precum: famlie, muncă protecţia consumatorilor, recuperarea creanţelor. De asemenea, asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în faţa curţilor specializate de arbitraj.

Contencios Administrativ și Fiscal

Asigărăm asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor administrative centrale şi locale în procedurile administrative şi fiscale, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile de contencios administrativ şi fiscal. De asemenea, acordăm asistenţă juridică în scopul evaluării şi optimizării efectelor fiscale ale operaţiunilor economice efectuate. În acest sens, formulăm plângeri împotriva organelor emitente ale actului administrativ, instituții ale statului; plângeri contravenționale împotriva proceselor verbale de contravenție cu privire la încalcarea legislației privind circulația pe drumurile publice; acțiuni în anularea actelor administrative, acţiuni în obligarea autorităților la emiterea actelor administrative, precum şi acordarea de despăgubiri, etc. Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor legale de achiziții publice, contestații și căi de atac, precum și cu privire la încheierea și executarea contractelor, inclusiv răspunderea contractuală pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor.

Insolvență și Executări Silite

Asigurăm asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor de insolvenţă şi faliment, în procedurile de urmărire silită imobiliară și mobiliară, inclusiv prin popriri bancare, în vederea executării hotărârilor judecătorești, precum și a altor titluri executorii. Astfel, oferim servicii în materii precum: reprezentarea debitorilor aflaţi în procedura de reorganizare sau de faliment; reprezentarea creditorilor în cadrul procedurilor de insolvenţă sau faliment, prin redactarea declaraţiilor de creanţă; contestare creanţe; opoziţii; contestarea măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; contestarea rapoartelor administratorului judiciar sau ale lichidatorului; contestarea hotărârilor comitetului creditorilor sau adunărilor creditorilor; acţiuni în angajarea răspunderii personale; contestarea raportului şi a planului de distribuire sume, etc.

Drept Internațional Privat

Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare pe diverse subiecte ale dreptului internaţional privat, precum: aplicarea, luarea în considerare şi conflictul cu legea străină; frauda în dreptul internaţional privat; condiţia juridică a străinilor; condiţii şi efecte ale contractelor; norma conflictuală aplicabilă în diferite raporturi de drept.

Malpraxis

Asigurăm consultanţă, opinii în malpraxis şi mediere a cadrelor medicale şi persoanelor fizice, precum şi asistenţă juridică şi reprezentare în vederea stabilirii malpraxisului medical şi acordării de despăgubiri persoanelor vătămate sau urmaşilor acestora.